narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0144
Vita et Gesta trium venerabilium abbatum Orti Sancte Marie, Sibrandi videlicet et Iarici similiter et Ethelgeri
13e eeuw
Hagiografie
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
prologus: Ex tue paternitatis mandato...-- corpus: Primus itaque pater Sibrandus...
EXPLICIT
Igitur ex mandato...
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie): Premonstratenzers (OPraem)
REDACTIE
Locatie:Het klooster Mariëngaarde - Datering:c. 1267-1275 (Wybrands ed., xxiii-xxv), voor 1271 (Pijnacker Hordijk). De tekst is niet volledig overgeleverd. Het enige overgeleverde handschrift bevat ook levensbeschrijvingen van twee andere abten van het Hallumer klooster bevat, de Vita Frederici en Vita Siardi (NL0054, NL0143), naast een Vita Norberti, een Vita Hermanni Joseph (Steinfeld) en een korte kloostergeschiedenis (NL0510). De proloog, die in dit handschrift aan deze Vita voorafgaat is een bewerking van een proloog van een Vita Siardi. Volgens de kopiist is de tekst niet volledig overgeleverd en ontbreekt het slot - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Sibrandus (Sibrand) was abt van 1230 tot 1238. Iaricus (Jarich) was tot 1239/40 zijn opvolger en Ethelger (Jelger) was abt van 1239/40 tot 1259.
INHOUD
Levensbeschrijving van drie abten van Mariëngaarde bij Hallum, Sibrandus, Jaricus en Ethelgerus.
BRONNEN
INVLOED
Sibrandus Leo, Vita et res gestae abbatum horti Divae Virginis, seu Mariengard, apud Frisios (Sibrandus Leo, Vita et res gestae abbatum horti Divae Virginis, seu Mariengard, apud Frisios (NL0146.)
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Niet opgegeven) LAMBOOIJ (H.TH.M.), MOL (J.A.), ed. en vert. Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland, (Hilversum, Leeuwarden 2001) 132-240.
EDITIES
LAMBOOIJ (H.TH.M.), MOL (J.A.) ed. en vert. Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland, (Hilversum, Leeuwarden 2001) 132-240
WEILAND (L.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 23 (Hannover 1874) 575-608 (Link)
WYBRANDS (A. W.), Gesta abbatum Orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven met inleiding, aantekeningen en register (Leeuwarden 1879) 147-251
LITERATUUR
BACKMUND (N.), Die mittelalterlichen Geschichtsschreiber der Prämonstratenserordens, Bibliotheca analectorum praemonstratensium, 10 (Averbode, 1972) 156-168
BRUCH (H.), Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1956) 24
BRUCH, Friese kronieken, 8
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888 II) 2337, 4235
DE BOER (D.E.H.), 'Mirakels mooi. Groningers en wonderen in de dertiende tot vijftiende eeuw', in: D.E.H. De Boer, R.I.A. Nip, R.W.M. Van Schaïk, eds. Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd : Aangeboden Aan Dr. F.J. Bakker Ter Gelegenheid Van Zijn Afscheid Als Docent in De Middleeeuwse Geschiedenis Aan De Rijksuniversiteit Te Groningen (Assen, 1998) 52-58
HOVINGA (F.), ‘De weg van alle vlees. Sterven en dood in de dertiende eeuw in Friesland’, in: Madoc, 17 (2003) 66-75
KLINKENBORG (M.), 'Einige Bemerkungen zur Überlieferung der Gesta abbatum Orti S. Marie', in: Emder Jahrbuch, 12 (1897) 151-158
LAMBOOIJ (H.T.M.), 'Hagiografie in een Fries klooster', in: S. Van De Perre, ed. Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré (Brussel 1998) 31-50
LEINSLE (U.G.), ‘Kriegserfahrung und geistlicher Kampf in den Viten von Mariëngaarde und der Chronik van Wittewierum (13.Jh.)’, in: Analecta Praemonstratensia, 81 (2005) 154-194 (154-165, 191-194)
MOL (J.), ‘Vita abbatum Orti Sancte Marie’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 1487
MOL (J.A.), 'Fryske krigers en de krústochten', in: It Beaken, 62 (2000) 46023
MOL (J.A.), ‘Beziehungen zwischen der Zirkarien Friesland und Westfalen im Mittelalter’, in: Analecta Praemonstratensia, 81 (2005) 128-153 (128-143)
MOL (J.A.), ‘Friese krijgers en de kruistochten’, in: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 4 (2001) 86-117 (passim)
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 81
PIJNACKER HORDIJK (C.), Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aiis sub diversis episcopis Trajectensibus, (Utrecht 1888) xxi, n. 1 (WHG n.s. 49)
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 193-194
POST (R.R), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, I (Utrecht, 1957) 243- 244;
POTTHAST (A.), Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, IV (Roma, 1962-) 738
REIMERS (H.), Die Quellen der Rerum Frisicarum Historia des Ubbo Emmius (Leipzig 1907, fotogr. herdr. Wiesbaden 1973) 162-164
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 70-73
VAN BUIJTENEN (M.), De grondslag van de Friese vrijheid (Assen 1953, diss. Amsterdam) 145-146, app. VI
VAN DEN ELSEN (G.), Leven van den zaligen Fredericus van Hallum. Stichter der Abdij Mariëngaard in Friesland (Oosterhout, 1893) 42339
VAN MOOLENBROEK (J.J.), 'Servatius en Johannes. Over de vroegste geschiedenis van het Utrechtse vrouwenklooster St. Servaas', in: Jaarboek Oud-Utrecht (1997) 169-203 (172)
WATERBOLK (H.T.), in: Geschiedenis van Friesland, 640-643
WATTENBACH (W.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 2 (Berlin, 1893-1894) 431
WEILAND (L.), ed. 573-575
WYBRANDS (A.W.), ed. Gesta abbatum Orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven met inleiding, aantekeningen en register (Leeuwarden, 1879) xxiii-xxvi
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2011-05-25 17:20:52