narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
J030
Die claghe vanden grave van Vlaendren
14e eeuw
Gedichten
Gelegenheidsliteratuur
Nederlands
Dioc. Kamerijk
Hertogdom Brabant
INCIPIT
Der leider meren o wi, o wach / Onder enen liliengaert...
EXPLICIT
...Jan knibbe van brusel bidt dat wi claer / Worden vonden voer den hemelsche coninc.
Geslacht: M- Bio: Woonde in de 2de helft van de 14de eeuw in Brussel, mogelijk te identificeren met Jan den Ouden, één van de grondleggers van de eerste Brusselse rederijkerskamer in 1401, misschien de schilder die in 1414 met zijn gezellen een "spel" opvoerde voor Antoon van Bourgondië.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Brussel - Datering:kort na het overlijden van Lodewijk van Male (+30 januari 1384) - Opdracht:in opdracht van de stad Brussel of het Brabantse bestuur
OMVANG
160 verzen (20 achtregelige strofen)
CONTEXT
/
INHOUD
Lijkklacht over Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen en schoonbroer van Wenceslas, hertog van Brabant, die op 30 januari 1384 stierf. De dichter beschrijft o.a. de laatste ogenblikken van de graaf en de plechtigheden n.a.v. zijn overlijden.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
BRINKMAN (H.), SCHENKEL (J.), eds. Het handschrift-Van Hulthem. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 15589-623. Diplomatische editie (Hilversum, 1999) band 2, 618-622
Handschrift Van Hulthem (KBR, 15589-623). Facsimile (Brussel, 1999)
HOFDIJK (W.J.), Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde ('s Gravenhage, 1886 7de druk) 78-79 (fragment)
MONE (F.J.), Übersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit (Tübingen, 1838; anast. reprint: Amsterdam, 1970) 237 (fragment)
SERRURE (C.P.), 'Die claghe vanden grave van Vlaenderen (1384)', Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis, 1 (1855) 303-308 nr. XXI
VAN EEGHEM (W.), Brusselse dichters. Derde reeks (Brussel, 1958) 51-58
VANDERHEIJDEN (J.), Het thema en de uitbeelding van den dood in de Poëzie der Late Middeleeuwen en der vroege Renaissance in de Nederlanden, Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal-en letterkunde, (6de reeks:) Bekroonde werken, (47) (Ledeberg-Gent, s.a.) 52-53 (verzen 75-88, 97-104, 140-144) (fragment)
LITERATUUR
Bibliotheca Hulthemiana. Manuscrits (Gent, 1837) nr. 192
DERYCKE (J.), Een analyse van Jan Knibbe's Die claghe vanden grave van vlaendren, licentiaatsverhandeling (Leuven, 1982)
DUVERGER (J.), Brussel als kunstcentrum in de XIVe en de XVe eeuw, Bouwstoffen tot de Nederlandsche kunstgeschiedenis, 3 (Antwerpen-Gent, 1935) 60, 75, 83
FREDERICQ (P.), Onze historische volksliederen van vóór de godsdienstige beroerten der 16de eeuw, Hoogeschool van Gent, Werken van den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis, 4 (Gent-'s-Gravenhage, 1894) 34
HOFDIJK (W.J.), Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (Den Haag, 1886) 78-79
HOGENELST (D.), Sproken en sprekers. Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke, 2 (Amsterdam 1997, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 16) 79-80 (100)
JONCKBLOET (W.J.A.), Geschiedenis der Middelnederlandsche Dichtkunst, 3 (Amsterdam, 1855) 311
JUNGMAN (M.E.M.), VOORBIJ (J.B.), Repertorium van teksten in het handschrift-Van Hulthem, CD-rom (Utrecht, 1999) nr. 130
LIEVENS (R.), 'Knibbe, Jan', in G.T. van Bork en P.J. Verkruijsse (red.), De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs (Weesp, 1985) 322
LIEVENS (R.), 'Middelnederlandse "regulatie"', Leuvense bijdragen, 45 (1956) 130-133
LOISE (F.), 'Knibbe (Jean)', in BN, 10 (Brussel, 1888-9) 789-790
MONE (F.J.), Übersicht der niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit (Tübingen, 1838; anast. reprint: Amsterdam, 1970) 236-237 nr. 321
PLEIJ (H.), De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd (Amsterdam, 1988) 152
RAMONDT (M.), 'De Middelnederlandse sproken in hun verhouding tot de werkelijkheid en de Duitse literatuur', Neophilologus, 27 (1942) 311-312
SERRURE (C.A.), 'Het groot Hulthemsch handschrift', Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis, 3 (1859-60) 155 nr. 130
SERRURE (C.A.), 'Kleine gedichten uit de dertiende en veertiende eeuwen', Vaderlandsch Museum, 1 (1855) 297-298
SERRURE (C.A.), Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche letterkunde in het graefschap Vlaenderen, van de vroegste tyden tot aen het einde der regering van het huis van Burgondie (Gent, 1855) 249
TE WINKEL (J.), Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd, 2, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, 2 (Haarlem, 1887; 1922 2de druk) 62
VAN ANROOIJ (W.) en VAN BUUREN (A.M.J.), ''s Levens felheid in één band: het handschrift Van Hulthem', in H. Pleij, e.a. (red.), Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen, Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen, 4 (Amsterdam, 1991)
VAN ANROOIJ (W.), Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes (Amsterdam 1990, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 1) 126, 149, 218, 235 nr. 275, 258 nr. 72
VAN BUUREN (A.M.J.), '1400', in: Literatuur, 2 (1985) 352
VAN EEGHEM (W.), 'Knibbe Jan', in Nationaal Biografisch Woordenboek, 5 (Brussel, 1972) 484-485
VAN EEGHEM (W.), 'Lexicologische sprokkelingen', Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde (1954) 404, 412-414
VAN EEGHEM (W.), Brusselse dichters. Derde reeks (Brussel, 1958) 49-60
VAN MIERLO (J.), De letterkunde van de Middeleeuwen 2, Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden 2 (Antwerpen, 's-Hertogenbosch 1949 2e druk) 18
VAN MIERLO (J.), Geschiedenis van de Oud-en Middelnederlandsche Letterkunde (Antwerpen-Brussel-Leuven, 1928) 227
WILLEMS (J.F.), 'Berichten wegens oude Nederduitsche dichters', Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael-en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, 1 (1837) 340-343
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Marit Gypen
Pieter-Jan De Grieck

Update:
2010-11-22 13:55:18