narrative sources

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
J039
Van den derden Eduwaert
14e eeuw
Historiën-Gesta
Nederlands
Dioc. Kamerijk
Hertogdom Brabant
INCIPIT
Sint dat ons Here wilde wreken/ Smenschen sonden ende gebreken...
EXPLICIT
...Ende van da wart verlinct mede/ Al tote Chinxenen die vrede.
Geslacht: M- Bio: schepenklerk, vanaf 1312-1314 stadssecretaris te Antwerpen (?ca. 1280-90/+ca. 1365).-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Antwerpen - Datering:na augustus 1341 en vóór 1347, misschien 1350 - Opdracht:opgedragen aan Edward III, koning van Engeland (1327-1377)
OMVANG
2018 verzen
CONTEXT
/
INHOUD
Verhaal van de gebeurtenissen rond de Engelse koning Edward III (1327-1377) in het begin van de Honderdjarige Oorlog: de opvolgingskwestie in Frankrijk in 1328 met de aanspraken van Edward III op de Franse troon, zijn komst naar de Zuidelijke Nederlanden in juli 1338, de onderhandelingen met de Duitse keizer Lodewijk van Beieren, de veldtocht tegen Frankrijk, het beleg van Doornik met het verdrag van Esplechin, Edwards terugkeer naar Engeland op het einde van 1340 en het tot tweemaal toe verlengde bestand van 24 juni 1342. Deze tekst is tevens een lofzang op de Brabantse hertog Jan III (1312-1355).
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (directe kennis, ooggetuigenissen)
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Frans) vrije en vaak foutieve van Octave Delepierre, Edouard III, roi d'Angleterre, en Belgique. Chronique rimée écrite vers l'an 1347 par Jean de Klerk, d'Anvers, traduite pour la première fois en français (Gent, 1841)
EDITIES
HEYMANS (J.G.), Van den derden Eduwaert coninc van ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen vrancrijc te winnen ende hoe hij doernic belach uitgegeven met een inleiding over de Brabantse historiografie tussen ca. 1270 en ca. 1350, Tekst en Tijd, 10 (Nijmegen, 1983) 93-142
WILLEMS (J.F.), 'Van den Derden Eduward, koning van Engeland', in: Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael-en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, 4 (Gent, 1840) 302-367
LITERATUUR
APPELMANS (J.), 'Van Thomas' bijen tot Jans Teesteye. De Brabantse historiografen en hun didactische bekommernis (dertiende en veertiende eeuw)', in: R. Bauer e.a., eds. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser (Leuven, 2002) 258-283
Catalogue de la Bibliothèque de M.C.P. Serrure, 2 (Brussel, 1873) 97-98 nr. 2571
CAUCHIE (A.), 'Chroniques de Brabant', in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 5e série, 10 (1900) LXI-LXIII nr. 19
DE VREESE (W.), LIEFTINCK (G.I.), 'Bouwstoffen', in: E. Verwijs, J. Verdam, eds. Middelnederlandsch Woordenboek, 10 ('s-Gravenhage, 1927-1952) 73a
FRIS (V.), Bibliographie de l'histoire de Gand depuis les origines jusqu'à la fin du XVe siècle, Société d'histoire et d'archéologie de Gand. Publication extraordinaire, 2 (Gent, 1907) 65-66 nr. 88
HAERYNCK (H.), Jan Boendale, ook geheten Jan de Clerc: zijn leven, zijne werken en zijn tijd (Gent, 1888)
HALLEZ (T.), Middelnederlandse kronieken in het hertogdom Brabant (1290-1498), Licentiaatsverhandeling (Leuven, 1993) 51-52
LUCAS (H.S.), 'Eduard III and the Poet Chronicler John Boendale', in: Speculum, 12 (1937) 367-369
LUCAS (H.S.), 'The sources and literature on Jacob van Artevelde', in: Speculum, 8 (1933) 126 (125-149)
PETERS (U.), Literatur in der Stadt. Studien zu den sozialen Voraussetzungen und kulturellen Organisationsformen städtischer Literatur im 13. und 14. Jahrhundert, Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, 7 (Tübingen, 1983) 254-262
SERRURE (C.A.), Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche letterkunde in het graefschap Vlaenderen, van de vroegste tyden tot aen het einde der regering van het huis van Burgondie (Gent, 1855) 245-247
SLEIDERINK (R.), ‘Une si belle histoire de nos propres seigneurs. La noblesse brabançonne et la littérature en néerlandais (première moitié du XIVe siècle)’, Le Moyen Age, 113 (2007) 549-567 (passim)
STEIN (R.), ‘Jan van Boendale’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 902-903
VAN ANROOIJ (W.) e.a., Al t’ Antwerpen in die stad. Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd (Amsterdam, 2002)
VAN ANROOIJ (W.), 'Stand van zaken: Jan van Boendale en de Antwerpse school', Nederlandse letterkunde, 5 (2000), 86-99
VAN DEN BERG (E.) en BERTELOOT (A.), 'Van dichter tot kopiist. Een dialectgeografisch onderzoek', in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 110 (1994) 34-54
VAN DER EERDEN (P.C.), 'Het maatschappijbeeld van Jan van Boendale', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 5 (Amsterdam, 1979) 219-239
VAN DRIEL (J.M.), Meesters van het woord. Middelnederlandse schrijvers en hun kunst (Hilversum, 2012)
VAN EECKHOUT (H.), De epische horizon van Jan van Boendale, Licentiaatsverhandeling (Leuven, 1985)
VAN EEGHEM (W.), 'Jan Boendale's Van den derden Edewart (ca. 1340)', in: Album Dr. Jan Lindemans (Brussel, 1951) 207-213
VAN GERVEN (J.), 'Boendale, Jan van', in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 8 (Brussel, 1979) 52-60
VAN GERVEN (J.), 'P. van der Eerden en Boendale's maatschappijbeeld', in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 5 (1979) 240-244
VAN GERVEN (J.), 'Sociale werkelijkheid en mentale constructie in het werk van Jan van Boendale (eerste helft 14de eeuw)', Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 5 (1979) 47-70
VAN MIERLO (J.), De letterkunde van de Middeleeuwen, 1, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, 1 ('s-Hertogenbosch-Brussel, 1949 2de druk) 329
WARNAR (G.), 'Dubbelster of tegenpolen? Boendale en Ruusbroec in de Middelnederlandse letterkunde van de veertiende eeuw', in: W. Androoij, et al. (eds.), Al t'Antwerpen in die stad: Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, 24) (Amsterdam, 2002) 31-44, 161-163
WILLEMS (J.F.), 'Van den Derden Eduward, koning van Engeland', in: Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael-en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, 4 (1840) 302-367 (aparte overdruk: Gent, 1840) 298-301
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Marit Gypen

Update:
2013-05-15 15:47:26