narrative sources

1615
        NL0055
Vita Frederici
6e (?)-18e (?) eeuw
Hagiografie
Latijn
INCIPIT
Recolende memorie Fredericus ortus in Frisia de villa Hallum...
EXPLICIT
...Item in pago Merrum puer rescuscitavit est.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie: / - Datering: / - Opdracht:verkorting en bewerking van Sibrandus, Vita Fretheryci (NL0054)
OMVANG
/
CONTEXT
Fredericus was de stichter en eerste abt (1163-1175) van het klooster Mariëngaarde bij Hallum.
INHOUD
Fredericus, zoon van Dodo en Swithberga, werd in het Friese Hallum geboren. Zijn vader overleed jong en zijn moeder zorgde ervoor dat hij een goede opleiding genoot. Hij studeerde in Munster en na zijn priesterwijding werd hij pastoor in Hallum. Na de dood van zijn moeder vroeg hij de bisschop van Utrecht hem kanunnik te maken en hem toe te staan een kloostergemeenschap te stichten. Ter voorbereiding verbleef hij eerst enige tijd in het klooster Mariënweerd aan de Linge. In 1163 bouwde hij bij Hallum een kapel ter ere van Maria en Sint Jan de Evangelist. De toeloop van mannen en vrouwen tot de nieuwe stichting was zo groot dat hij al spoedig besloot de vrouwen elders onder te brengen, in een huis dat hij Bethlehem noemde. Ten slotte bewerkstelligde Frederik dat de abt van het praemonstratenzerklooster te Steinfeld de paterniteit over zijn stichtingen op zich nam. Na zijn dood vonden er door zijn toedoen wonderen plaats.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Leeuwarden, Bibliotheek Fries Genootschap
VERTALINGEN
EDITIES
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, Mar., I (1668) 289-293
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, Mar., I (1865, 3e druk) 287-291 ((ex variis antiquis MSS. codicibus))
LITERATUUR
BACKMUND (N.), 'Frédéric de Mariengaarde', in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 19 (Paris, 1977) col. 1169
BACKMUND (N.), Die mittelalterlichen Geschichtsschreiber der Prämonstratenserordens, Bibliotheca analectorum praemonstratensium, 10 (Averbode, 1972) 156-168
ERENS (A.),'Les 'Vitae Sanctorum Ord. Pream.'de Denis Mudzaerts', Analecta Praemonstratensia 1 (1925) 191-195
HOVINGA (F.), ‘De weg van alle vlees. Sterven en dood in de dertiende eeuw in Friesland’, in: Madoc, 17 (2003) 66-75
KALMA (J.J.), Frederik van Hallum, dromer en doener (c.1125-3 maart 1175) (Leeuwarden 1978)
KLINKENBORG (M.), 'Einige Bemerkungen zur Überlieferung der Gesta abbatum Orti S. Marie', in: Emder Jahrbuch, 12 (1897) 151-158
LAMBOOIJ (H.T.M.), 'Hagiografie in een Fries klooster', in: S. Van De Perre, ed. Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré (Brussel 1998) 31-50
MOL (J.A.), ‘Friese krijgers en de kruistochten’, in: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 4 (2001) 86-117 (passim)
OLDENHOF (H.), in: P.J. Margry, C. Caspers, eds. Bedevaartplaatsen in Nederland 1 (Amsterdam, Hilversum 1997) 417-421
WUMKES (D.A.), ed. Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum (Bolsward, 1929) xxxviii-xlii, xlv-xlix
WYBRANDS (A. W.), Gesta abbatum Orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven met inleiding, aantekeningen en register (Leeuwarden 1879) xvii-xviii
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2011-05-25 17:19:55

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).