narrative sources

1705
        NL0145
Vitae et res gestae abbatum in Lidlum ab aede condita usque ad ann. MDLXXV
16e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Vixit in Frisia Occidentali Vestergoa inter utrumque pagum Tiedmarom et Oesterberom...
EXPLICIT
...Tadonis laici fidissimi opera fretus.
Geslacht: M- Bio: geb. 1528/9, 1545 intrede in Mariëndal te Lidlum, pastoor te Menaldum en Berlikum, gest. 1583 te Oldekerk-Status auteur (orde, functie): Premonstratenzers (OPraem)
REDACTIE
Locatie:Lidlum - Datering:1575, zie voor de tekstoverlevering Wumkes ed. xxxvi-xlix - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Levens van de abten van Lidlum.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale
Giessen, Universitätsbibliothek
Leeuwarden, Bibliotheek Fries Genootschap
Leeuwarden, Bibliotheek Fries Genootschap
Leeuwarden, Bibliotheek Fries Genootschap
VERTALINGEN
EDITIES
HUGO (C.L.), Sacrae Antiquitatis Monumenta, 2 (St. Dié, 1731) 220-267
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa, VIII (Leiden 1708) 350-382
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta… III (Den Haag, 1738, 2e druk) 539-588
WUMKES (D.A.) ed., Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum (Bolsward 1929) 31-85
LITERATUUR
DE WIND (S.), Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers (Middelburg, 1835) 183-184
HAITSMA MULIER (E.O.G.), VAN DER LEM (G.A.C.), Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (Den Haag 1990) nr. 293
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 82
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek V 728
VAN DER AA, Biographisch woordenboek der Nederlanden XI 343-344
WATERBOLK (E.H.), Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de zestiende en zeventiende eeuw (Groningen en Djakarta 1952)
WUMKES ed. i-xlix
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2010-11-17 14:41:13

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).