narrative sources

1775
        NL0215
Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus
15e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Hec scripsi pro ut ea recolo me audivisse...
EXPLICIT
... ut fiducialiter credimus, in pace
Geslacht: M- Bio: Rudolf Dier van Muiden werd in 1384 geboren. In 1399 kwam hij naar Deventer. In 1402 trad hij in in het Heer-Florenshuis, waar hij in 1435 procurator werd. Rudolf Dier is in 1459 overleden te Deventer.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het Heer-Florenshuis te Deventer - Datering:1458-1459, volgens Petrus Hoorn in Rudolfs laatste levensjaar. Volgens Post, 323, moet de levensbeschrijving van Geert Grote los gezien worden van het Scriptum en in de jaren 1420-1430 worden gedateerd (vergelijk ook Romein). Van der Wansem, 15-16, verwerpt dit. Volgens Scheepsma (1996) 231-2, moeten alle viten uit het Heer-Florenshuis (zie ook NL0164, NL0212, NL0313, NL0321) als samenhangend geheel worden beschouwd - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Het Heer-Florenshuis (St. Hiëronymushuis) werd gesticht in 1383. Vanuit dit huis van Broeders van het Gemene Leven werd o.a. in 1387 het klooster te Windesheim gesticht. Het Heer-Florenshuis bleef voortbestaan tot in 1574.
INHOUD
Kroniek van het Heer-Florenshuis te Deventer, bestaande uit levensbeschrijvingen van de stichter Florens Radewijns ( 1400) en enkele andere broeders. Het geheel loopt tot in 1450. Vooraf gaat een biografie van Geert Grote (1340-1384), de grondlegger van de beweging der Moderne Devotie.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
VERTALINGEN
EDITIES
DUMBAR (G.), Analecta seu vetera aliquot scripta inedita... I (Daventriae 1719) 1-87
LITERATUUR
AXTERS (S.), Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 3: De moderne devotie 1380-1550 (Antwerpen, 1956) 27-31, passim
BREMMER jr. (R.H.), Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum/Leeuwarden 2004). 9-20
BRINKERINK (D.A.), 'Biographieën van beroemde mannen uit den Deventerkring', in: AAU 28 (1902) 225
BRUCH (H.), Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1956) 64
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 361
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888) 1193, 1734
DUMBAR (G.), ed. 2r*-4v*
EPINAY-BURGARD (G.), Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Mainz, Wiesbaden 1970, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 54) 39969
GERRETSEN (J.H.), Florentius Radewijns (Nijmegen 1891, diss. Utrecht)
GOUDRIAAN (K.), 'De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie', in: Ons Geestelijk Erf, 74 (2000) 11933
KRONENBERG (M.E.), 'De bibliotheek van het Heer-Florenshuis te Deventer, II', in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 9 (1912) 260-262
KÜHLER (W. J.), 'De oorspronkelijke vita Gerardi Magni en haar schrijver', in: Studiën n.r. 65, deel 119 (1933) 66-105
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 95
POST (R.), 'De onderlinge verhouding van de vier oude vitae Gerardi Magni en haar betrouwbaarheid', in: Studia Catholica 18 (1942) 313-336
POST (R.R.), The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden, 1968) 176-94, 201-6, 343-4
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, II (Berlin, 1896) 377
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 175-7
SCHEEPSMA (W.), ' 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen uit de sfeer van de Moderne Devotie', in: P. Wackers e.a., eds. Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 15) 211-38, 334-46
TESSER (J.), 'Is Dier de Muden de oudste biograaf van Geert Groote?' in: Hist. Tijdschr. 11 (1932) 29-37
TIECKE (J.G.J.), De werken van Geert Groote (Utrecht, Nijmegen 1941, diss. Nijmegen) 40087
VAN DER WANSEM (C.), Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven 1958, Publicaties op het gebied der geschiedenis en der philologie (van de) Universiteit te Leuven 4e r. 12) 14-17
VAN ENGEN (J.), 'The virtues, the brothers, and the schools. A text from the Brothers of the Common Life', in: Revue Bénédictine 98 (1988) 178-217
VAN GINNEKEN (J.), Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt (Amsterdam 1942, Verh. Ned. Ak. v. Wetensch., afd. Letterk. n.r. 47, 2)
VAN ROOIJ (J.), Gerard Zerbolt van Zutphen, I: Leven en geschriften (Nijmegen, Utrecht, Antwerpen 1936, diss. Nijmegen) 42370
VAN WOERKUM (M.), 'Florentius Radewijns: leven, geschriften, persoonlijkheid en ideeën', in: Ons Geestelijk Erf 24 (1950) 351-364
WEILER (A.G.), Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997, Middeleeuwse Studies Band XIII) 4-25, 197
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra

Update:
2010-11-17 16:15:28

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).