narrative sources

1862
        NL0302
Kroniek van het Meester Geertshuis te Deventer
15e eeuw
Historiën-Gesta
Kronieken
Nederlands
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren...
EXPLICIT
...God si gelaeft.
Geslacht: V- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het Meester-Geertshuis te Deventer (De Man, zie ed., LXIX-LXX) - Datering:tussen 1456 en 1485 (De Man, zie ed., LXXIII-LXXIV), na c. 1483 (Bollmann) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Op 20 september 1374 stelde Geert Grote zijn huis in Deventer beschikbaar aan arme en alleenstaande vrouwen die een religieus leven wilden leiden. In 1379 werden de statuten van het Meester-Geertshuis opgemaakt. Onder de leiding van Johannes Brinckerinck groeide het aantal zusters tot 150 en in 1400 werd vanuit het Meester-Geertshuis het zusterhuis te Diepenveen (later klooster) gesticht. Het Meester-Geertshuis bleef voorbestaan tot 1616.
INHOUD
Zusterboek. Kroniek van het Meester-Geertshuis te Deventer, bestaande uit levensbeschrijvingen van 64 zusters uit de periode 1398-1456. Tussengevoegd zijn enkele berichten over de armoede van het huis, de deugden der zusters en de lotgevallen tijdens het Utrechtse schisma (1423-1433). Zie ook NL0308.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Aachen, Münsterstift
Deventer, Stadsarchief en Atheneumbibliotheek
VERTALINGEN
EDITIES
DE MAN (D.), Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. Naar het te Arnhem berustende handschrift uitgegeven ('s-Gravenhage 1919, diss. Amsterdam) (Naar handschrift Deventer.)
LITERATUUR
(S.N.), Thomas a Kempis en de Moderne Devotie, tentoonstellingscatalogus (Brussel/Zwolle 1971) nr. 13
ALBERTS, Historiographie 61 161
AXTERS (S.), Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 3: De moderne devotie 1380-1550 (Antwerpen, 1956) 94-97, 103-111, 114
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BREURE (L.), 'Männliche und weibliche Ausdrucksformen in der Spiritualität der Devotio Moderna', in: P. Dinzelbacher, D.R. Bauer, eds. Frauenmystik im Mittelalter (Ostfildern 1985) 231-255
BREURE (L.), Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987, Middeleeuwse Studies en Bronnen V) 49
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 134
DE MAN (D.), zie ed. XI-XCIV
GOUDRIAAN (K.), 'Arme vrouwenpersonen, om Goods willen gheherberghet.Gemeenschappen van devote vrouwen aan het eind van de veertiende eeuw.', Ons geestelijk erf, 82 (2011) 97-135
HANSELAER A., DEPLOIGE J., ' Van groeter bannicheit hoers herten. De conditionering van de alledaagse gevoelswereld in vrouwelijke gemeenschappen uit de laatmiddeleeuwse Moderne Devotie', Tijdschrift voor Geschiedenis 126 (2014) 480-499
HEENE (K), 'Bedachtzame vroomheid? De mystieke en paramystieke begenadiging in de biografieën van de moderne devoten', Ons geestelijk erf, 83 (2012) 324-354
JONGEN (L.), SCHEEPSMA (W.), 'Wachten op de hemelse bruidegom. De Diepenveense nonnenviten in literair-historisch perspectief', in: Th. Mertenss e.a., eds. Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza (Amsterdam 1993, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 8) 295-317, 467-476
KOORN (F.W.J.), 'Hollandse nuchterheid? De houding van de Moderne Devoten tegenover vrouwenmystiek en ascese', Ons Geestelijk Erf, 66 (1992) 97-114
KRAUSS (S.), Die Devotio moderna in Deventer. Anatomie eines Zentrums der Reformbewegung (Vita regularis.Abbhandlungen, 31) (Berlin, 2007)
KÜHLER (W.J.), 'Levensbeschrijvingen van devote zusters te Deventer', in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 36 (1910) 39936
KÜHLER (W.J.), Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908, diss. Amsterdam) 350
MERTENS (T.F.C.), Hendrik Mande (?-1431). Teksthistorische en literairhistorische studies (Nijmegen 1986) 138
MOLL (W.), Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, I (Amsterdam 1854) VII-XI
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 97
POST (R.R.), The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden, 1968) 497-500
RALEY (J.M.), ' A Revised Chronology for the Inquisitors of the Brothers and Sisters of the Common Life, ca. 1393-1409', Ons geestelijk erf, 83 (2012) 57-95
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 186-188
SCHEEPSMA (W.), ' 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen uit de sfeer van de Moderne Devotie', in: P. Wackers e.a., eds. Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 15) 211-238, 334-346
SCHEEPSMA (W.), 'For hereby I hope to rouse some piety': Books of Sisters from Convents and Sister-Houses associated with the Devotio Moderna in the Low Countries', in: L. Smith, J.H.M. Taylor, eds. Women, the Book and the Godly: Selected Proceedings of the St Hilda's Conference, 1993 (Cambridge, 1995) 27-40
SCHEEPSMA (W.), 'Zusterboeken. Bijzondere bronnen voor de Moderne Devotie', in: M. VAN DIJK, A. MULDER-BAKKER, Het zaad der Middeleeuwen (Amsterdam 1996, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 16) 153-170
SCHEEPSMA (W.), Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 17)
SCHOENGEN (M.), Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis (Amsterdam 1908, WHG 3e s. 13) XCVI
SCHOENGEN (M.), Monasticon Batavum II Augustijnsche orden, benevens de broeders en zusters van het gemeene leven (Amsterdam 1941, Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, nieuwe reeks XLV) nr. 13
SODMANN (T.), 'Van zuster Griete van Borken ( 1412)', in: Jaarboek Zannekin 8 (1986) 147-152
STOOKER (K.), VERBEIJ (T.), Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dln (Leuven, 1997) nr. 350
TE WINKEL (J.), De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, II: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (Haarlem, 1922) 222-223
VAN ENGEN (J.), ‘Communal Life: The Sister-Books’, in: A. Minnis, R. Voaden, eds. Medieval Holy Women in the Christian Tradition c. 1100- c. 1500 (Turnhout, 2010) 105-131 (110-111, 121)
VAN ENGEN (J.), Sisters and Brothers of the Common Life. The Devotio Moderna and the World of the Later Middle Ages (Philadelphia, 2008)
WEILER (A.G.), 'De intrede van rijke weduwen en arme meisjes in de leefgemeenschappen van de Moderne Devotie', Ons Geestelijk Erf, 59 (1985) 403-420
WILBRINK (G.G.), 'De schrijfster van het Diepenveense handschrift D', in: Album philologum voor Prof. dr. Th. Baader (Nijmegen 1938) 157-171
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra

Update:
2014-02-07 16:19:22

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).