narrative sources

1934
        NL0374
Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus
13e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Anno Domini MCCXXXIIo, Iio Kalendas Novembris...
EXPLICIT
... et super Backenvene Vo die antequam erat vigilia Lamberti.
Geslacht: M- Bio: Waarschijnlijk een geestelijke uit de directe omgeving van de bisschop, mogelijk van Friese afkomst.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het bisdom Utrecht - Datering:na oktober 1232 en vóór juli 1233 - Opdracht: /
OMVANG
40 cap.
CONTEXT
/
INHOUD
Verhaal over de gebeurtenissen in het noordelijke deel van het bisdom Utrecht, vanaf het episcopaat van Har(t)bert (1139-1150) tot aan de regering van bisschop Wilbrand (1227-1233). Kern van het verhaal vormt de strijd van de Drentse boeren en de kastelein van Coevorden tegen de bisschop, de slag bij Ane in 1227, waarbij bisschop Otto II (1216-1227) de dood vond, en de wraak van bisschop Wilbrand.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Leiden, Universiteitsbibliotheek, Collectie Vossius
Utrecht, Universiteitsbibliotheek
Utrecht, Utrechts Archief
VERTALINGEN
EDITIES
BRAAKSMA (A.M.), VAN BUSSEL-EIJLANDER (M.), CLAZING (A. M.), HOL (R. C.), Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus. Een verhaal over Groningen, Drente en Coevorden en over allerlei gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen (Amsterdam 1977). Bronnenuitgave van het Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam (naar UTRECHT, RA: Archief van het Domkapittel nr. 52A, LEIDEN, UB: Cod. Voss. Lat. F37, en Matthaeus)
FAHNE (A.), Die Dynasten, Freiherren und jetzigen Grafen von Bocholtz, Vol. II, Bd. III (Keulen 1860) 10-32 (naar Matthaeus)
GESSLER (J.), NIERMEYER (F.), Florilegium chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord-en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw ('s-Gravenhage, 1948) 186-203 ((cap. 1-2, 23-38). Naar PIJNACKER HORDIJK (C.)) (fragment)
MATTHAEUS (A.), De rebus Ultrajectinis... auctoris incerti...Narratio historica...(Hagae Comitum 1740, 2e druk) 1-46
MATTHEUS (A.), De rebus Ultrajectensis... auctoris incerti,... Narratio historica... (Lugduni Batavorum 1690) 1-40
PIJNACKER HORDIJK (C.), Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus (Utrecht 1888, WHG n.s. 49) (naar UTRECHT, RA: Archief van het Domkapittel nr. 52A, LEIDEN, UB: Cod. Voss. Lat. F37, en Matthaeus)
VAN RIJ (H.), Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en allerlei andere zaken onder verschillende Utrechtse bisschoppen/ Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus (Hilversum 198 2-96
WEILAND (L.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 23 (Hannover 1874) 402-426 (naar UTRECHT, RA: Archief van het Domkapittel no 52A en Matthaeus)
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BRAAKSMA (A. M.) e.a., ed. IV-XXXIII
BRUCH (H.), Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1956) 5
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage,1981) nr 335
COSTER (H.), De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914, diss. Utrecht; Bijdr. Midd. Gesch. 2) 24-26, 207-222
DE WIND (S.), Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers (Middelburg, 1835) 34
GESSLER (J.), NIERMEYER (J.F.), Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord-en Zuidnederland van de tiende tot de vijftiende eeuw ('s-Gravenhage, 1948) 185-186
HOGEMAN (J.), 'Over de nieuwe uitgaaf van den zoogenoemden anonymus of onbekenden schrijver: 'over de verhoudingen, rechten en oorlogen tusschen de bisschoppen van Utrecht, en die van Groningen, Drenthe en Coevorden'...', in: Nieuwe Drentsche Volksalmanak, 8 , 126-157
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 45-46
OVERDIEP (G.), 'Mitspete of Nutspete', in: Van Rendierjager tot Ontginner. Nieuwe Oudheidkundige ontdekkingen in Drenthe 8', in: Nieuwe Drentse Volksalmanak, 81 (1963) 241-247
PIJNACKER HORDIJK (C.), ed. V-XXVIII
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 192-193
POST (R.R), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, I (Utrecht, 1957) 165-169;
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, I (Berlin, 1896) 516
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 35-37
SMITHUIS (J.), ‘Quaedam naraccio [de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus]’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 1248
VAN RIJ, ed. ix-xxxvii
WATERBOLK (H.T.), in: Geschiedenis van Friesland, 643-644
WATTENBACH (W.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 430
WEILAND (L.), ed. 400-402
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2012-09-17 11:16:02

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).