narrative sources

2113
        NL0553
Bella campestria inter episcopos Trajectenses et comites Hollandie
14e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Animadvertendum est secundum quod in antiquis annalibus...
EXPLICIT
...honorifice cathedratus XLIII Trajectensis episcopus sublimatur.
Geslacht: M- Bio: Coster, 42-43, en Oppermann zien op grond van De verwantschap in stijl met zijn Chronographia (J189) Jan Beke als auteur van dit werk. Deze opvatting is bestreden door Bruch (1953, 1973 en Suppl.) en Rutgers: de schrijver zou slechts gebruik gemaakt hebben van de Chronographia van Beke.-Status auteur (orde, functie):
Geslacht: M- Bio: clericus; de schrijver noemt zich in de opdracht: Johannes de Beke licet indignus, attamen clericus...; te identificeren met de in de rekeningen (1344-1345) van de abdij te Egmond gevonden inwonende priester Jan Beke (Hof, Bruch); volgens Leupen daarentegen was de auteur een in een Parijs' cartularium genoemde student en klerk (1357); vgl. Vermelding van Johannes de Beke, canonicus ordinis premonstratensis als rector van de kerk van Nyendamme (1316) en priester te Pijnacker (kort voor 1326).-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Waarschijnlijk het bisdom Utrecht (Romein, 79) - Datering:begin 14e eeuw (Muller Fz. ed.), onder bisschop Gwijde (1301-1317) (Coster), tussen 1301 en 1345 (Romein), c.1348 (Bruch, spec. 1953), zijn terminus ante quem, 1348, wordt bestreden door Rutgers - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Beschrijving van zeven veldslagen, die in de periode 1018-1301 geleverd zijn tussen de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht. Vooraf gaat een kort verhaal over het ontstaan van het graafschap Holland.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
Utrecht, Utrechts Archief
VERTALINGEN
EDITIES
MATTHAEUS (A.), De rebus Ultrajectinis... auctoris incerti...Narratio historica...(Hagae Comitum 1740, 2e druk) 212-218
MATTHEUS (A.), De rebus Ultrajectensis... auctoris incerti,... Narratio historica... (Lugduni Batavorum 1690) 179-184
MULLER FZ. (S.), 'Drie Utrechtsche kroniekjes vóór Beka's tijd', in: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 11 (1888) 501-508
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BRUCH (H.), 'De werken die Johannes de Beka niet geschreven heeft', in: Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 72 (1953) 65, 75-87
BRUCH (H.), Chronographia Johannis de Beke ('s Gravenhage 1973, RGP g.s. 143) XXXIX-XL
BRUCH (H.), Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1956) 27-28
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 118
COSTER (H.), De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914, diss. Utrecht; Bijdr. Midd. Gesch. 2) 42-43, 127-133, 247-252
EBELS-HOVING (B.), 'Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering', in: B. Ebels-Hoving, C.G. Santing, C.P.H.M. Tilmans, eds. Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum, 1987, Middeleeuwse Studies en Bronnen IV) 221,226
HAENCHEN (K.), Zur Kritik der Annales Egmundani (Berlijn 1921, getypte diss. Berlijn, fotokopie aanwezig in de UB te Amsterdam) 67-73
JANSE (A.), ‘Bella Campestria’, in: DUNPHY (G.), ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle, Brill, Leiden/Boston, 2010 , 164-165
KAPPEYNE VAN DE COPPELLO (J.), 'Hecmundensia', in: BVGO 3e r. 5 (1889) 56 n. 2
LEVELT (S.), Jan van Naaldwijk's Chronicles of Holland. Continuity and Transformation in the Historical Tradition of Holland during the Early Sixteenth Century (Hilversum, 2011)
NIEUWENHUIJSEN (K.), DE RIDDER (T.), Ad Flaridingun. Vlaardingen in de elfde eeuw. Middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen (Hilversum, 2011) (141-147)
OPPERMAN (O.), Fontes Egmundenses, Werken uitgegeven door het Historische Genootschap gevestigd te Utrecht, 3e serie, 61 (Utrecht 1933) 82*-85*
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 195
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, II (Roma, 1962-) 477
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 79-80
RUTGERS (C. A.), Jan van Arkel, bisschop van Utrecht. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht 34 (Groningen, 1970) 215-216
LINKS
Desiderata:

Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2013-05-18 14:41:36

© The Narrative Sources from the Medieval Low Countries. De verhalende bronnen uit de Zuidelijke Nederlanden (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2009). URL: www.narrative-sources.be (geraadpleegd op ).