narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0143
Vita Siardi abbatis Orti Sancte Marie et miracula
13e eeuw
Hagiografie
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
prologus: Quoniam Dominus Ihesus, nostre peregrinationis signifer...-- corpus: Venerandus itaque et dulcis pater noster Siardus...-- miracula: Fons divine bonitatis...
EXPLICIT
... istud omnibus modis emendare... miracula: ...et venerabilium abbatum Fretherici et Siardi. Laus Deo Patri.
auteur

Dirk (?)

Geslacht: M- Bio: abt van Mariëngaarde (1259-1275) (zie Van den Elsen)-Status auteur (orde, functie): Premonstratenzers (OPraem)
REDACTIE
Locatie:Het klooster Mariëngaarde - Datering:c. 1260-1270, de miracula kunnen later zijn toegevoegd (Wybrands ed., xxi); c. 1240, de vita en de miracula, met uitzondering van cap. 15, dat uit de 15de eeuw moet zijn (Lambooij en Mol ed., 6-7 en 48). Volgens Weiland behoort de proloog, die in het bewaard gebleven handschrift is geplaatst bij de Vita Sibrandi, Iarici et Ethelgeri (NL0144) eigenlijk bij een Vita Siardi. Volgens de kopiist ontbreekt het slot van de vita. De tekst is overgeleverd in slechts een, laat-middeleeuws handschrift, dat ook levensbeschrijvingen van vier andere abten van het Hallumer klooster bevat, de Vita Frederici en Vita Sibrandi, Iarici, Etelgeri (NL0054, NL0144), naast een Vita Norberti, een Vita Hermanni Joseph (Steinfeld) en een korte kloostergeschiedenis (NL0510) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Siardus was abt (1194-1230) van het premonstratenzer klooster Mariëngaarde te Hallum.
INHOUD
Levensbeschrijving van Siardus en beschrijving van de door hem tijdens zijn leven verrichte wonderen.
BRONNEN
INVLOED
Sibrandus Leo, Vita et res gestae abbatum horti Divae Virginis, seu Mariengard, apud Frisios (Sibrandus Leo, Vita et res gestae abbatum horti Divae Virginis, seu Mariengard, apud Frisios (NL0146).)
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Fries) J. DOUMA,'It libben fen Siardus', in: Friesch Dagblad 3 juli 1930, 18 december 1930,8 januari 1931.
(Niet opgegeven) H.TH.M. LAMBOOIJ, J.A. MOL ed. en vert. m.m.v. M. Gumbert-Hepp en N. NOOMEN, Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland, (Hilversum, Leeuwarden 2001) 243-319 (vita) 319-349 (miracula).
EDITIES
LAMBOOIJ (H.TH.M.), MOL (J.A.) ed. en vert. Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland, (Hilversum, Leeuwarden 2001) 242-318 (vita) 318-348 (miracula)
WYBRANDS (A. W.), Gesta abbatum Orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven met inleiding, aantekeningen en register (Leeuwarden 1879) 76-146
LITERATUUR
BACKMUND (N.), Die mittelalterlichen Geschichtsschreiber der Prämonstratenserordens, Bibliotheca analectorum praemonstratensium, 10 (Averbode, 1972) 156-168
Bibliotheca Hagiographica Latina nos 7697-7698
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 86
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888 II) 4234
DE BOER (D.E.H.), 'Mirakels mooi. Groningers en wonderen in de dertiende tot vijftiende eeuw', in: D.E.H. De Boer, R.I.A. Nip, R.W.M. Van Schaïk, eds. Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd : Aangeboden Aan Dr. F.J. Bakker Ter Gelegenheid Van Zijn Afscheid Als Docent in De Middleeeuwse Geschiedenis Aan De Rijksuniversiteit Te Groningen (Assen, 1998) 200-225 (206-210)
DE GROOT (S.), Leven en verering van den H. Siardus (Averbode 1913, 2de druk) (Met aantekeningen van G. van den Elsen)
HEENE (K.), 'Ad sanguinis effusionem', in: Queeste, 6 (1999) 44562
HOVINGA (F.), ‘De weg van alle vlees. Sterven en dood in de dertiende eeuw in Friesland’, in: Madoc, 17 (2003) 66-75
KLINKENBORG (M.), 'Einige Bemerkungen zur Überlieferung der Gesta abbatum Orti S. Marie', in: Emder Jahrbuch, 12 (1897) 151-158
LAMBOOIJ (H.T.M.), 'Hagiografie in een Fries klooster', in: S. Van De Perre, ed. Omgang met norbertijner heiligen. Achtergronden en vormgeving van de heiligenverering in de orde van Prémontré (Brussel 1998) 31-50
LAMBOOIJ (H.T.M.), MOL (J.A), ed. en vert. Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland, (Hilversum/Leeuwarden, 2001)
LEINSLE (U.G.), 'Aristoteles und die 'Moderni'in der Vita Siardi', in: Analecta Praemonstratensia, 58 (1982) 210-224
LEINSLE (U.G.), ‘Kriegserfahrung und geistlicher Kampf in den Viten von Mariëngaarde und der Chronik van Wittewierum (13.Jh.)’, in: Analecta Praemonstratensia, 81 (2005) 154-194 (154-165, 191-194)
MOL (J.), ‘Vita abbatum Orti Sancte Marie’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 1487
MOL (J.A.), ‘Beziehungen zwischen der Zirkarien Friesland und Westfalen im Mittelalter’, in: Analecta Praemonstratensia, 81 (2005) 128-153 (passim)
MOL (J.A.), ‘Friese krijgers en de kruistochten’, in: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 4 (2001) 86-117 (passim)
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 81
OLDENHOF (H.), in: P.J. Margry, C. Caspers, eds. Bedevaartplaatsen in Nederland 1 (Amsterdam, Hilversum 1997) 417-421
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 243-244
POST (R.R), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, I (Utrecht, 1957) 242;
POTTHAST (A.), Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, IV (Roma, 1962-) 738
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 69-71
VAN 'T SPIJKER (I.), 'The Vita Siardi: inwardness, community and heavenly bliss in thirteenth-century Friesia', Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 64 (2007), 411-425
VAN BUIJTENEN (M.), 'Augustijnse vroomheid in Mariëngaarde', in: J.J. Kalma, ed. Fan in pastoar en syn kleaster (Leeuwarden 1963)
VAN DEN ELSEN (G.), Leven van den zaligen Fredericus van Hallum. Stichter der Abdij Mariëngaard in Friesland (Oosterhout, 1893) 42339
WATERBOLK (H.T.), in: Geschiedenis van Friesland, 640-643
WATTENBACH (W.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 1 (Berlin, 1893-1894) 116 431
WYBRANDS (A.W.), ed. Gesta abbatum Orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariëngaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde handschrift uitgegeven met inleiding, aantekeningen en register (Leeuwarden, 1879) xviii-xxiii
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2012-03-08 16:11:41