narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0198
Narratio de inchoatione status nostri et deinde de fratribus huius domus nostre
15e-16e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Communis vita in catholica religione a Christo...
EXPLICIT
... ad pedes venerabilis patris nostri domini Henrici Herxen
Geslacht: M- Bio: De schrijver wordt in de opschriften van de bewaard gebleven handschriften van de eerste en tweede versie genoemd: ex libro fratris Jacobi de Traiecto (eerste versie) en: auctore domino Jacobo Traiecti alias Voecht seniore nostro octogenario (tweede versie). Jacobus Traiecti trad rond 1450 in in het fraterhuis te Zwolle, waar hij provisor werd. Hij overleed tussen 1503 en 1510.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het fraterhuis te Zwolle - Datering:vóor 1501(Scheepsma 1996). De kroniek is in twee redacties overgeleverd, die volgens Schoengen een eerste versie en een definitieve versie vertegenwoordigen. Zie ook NL0301 - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Het Sint-Gregoriushuis te Zwolle werd gesticht in 1384. Het huis van de broeders van het Gemene Leven bleef voortbestaan tot in 1592.
INHOUD
Kroniek over de jaren 1370-1489 van het fraterhuis of Sint-Gregoriushuis te Zwolle, in hoofdzaak opgebouwd uit een aantal levensbeschrijvingen, beginnende met die van Geert Grote (1340-1384).
BRONNEN
kroniek van het fraterhuis in Hulsbergen (De originele teksten van de kroniek van het fraterhuis in Hulsbergen (zie K017-018).)
INVLOED
Albertus Traiecti, De domino Alberto Kalker tertio rectore domus Zwollensis (Jacobus Traiecti?, De domino Alberto Kalker tertio rectore domus Zwollensis (NL0165)?)
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
LITERATUUR
ACQUOY (J.G.R.),'De kroniek van het fraterhuis te Zwolle. Eene bijdrage tot de kennis van het inwendig leven der fraterhuizen', in: Versl. en Med. der Kon. Ak. van WetensC., afd. Letterk. 2e r. 9 (1886) 15432
ALBERTS, Historiographie 61 161
AXTERS (S.), Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 3: De moderne devotie 1380-1550 (Antwerpen, 1956) 61
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BREURE (L.), Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987, Middeleeuwse Studies en Bronnen V) 47
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 293
CARON (M.L.), 'Ideaal en werkelijkheid. Armoede en liefdadigheid in het Fraterhuis te Zwolle', in: Overijsselse Historische Bijdragen, 96 (1981) 28-50
DE VRIES (T.J.),'Gildenwoelingen en interdiet te Zwolle 1413-1416. Een bijdrage tot de kennis van het antielericalisme in de middeleeuwen', in: Versl. en Med. Overijsselsch Regt en Geschiedenis 60 (1945) 86-89
DELPRAT (G.H.M.), 'Verslag omtrent eenige handschriften, in de Koninklijke Haagsche Boekerij berustende, meest betrekkelijk de fraterhuizen en derzelver eersten stichter Geert Groete', in: Arch. voor Kerk. Gesch. 6 (1835) 278-302
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 85
POST (R.R.), The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden, 1968) 359-76
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 195-8
SCHEEPSMA (W.), ' 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen uit de sfeer van de Moderne Devotie', in: P. Wackers e.a., eds. Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 15) 211-38, 334-46
SCHEEPSMA (W.), Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 17)
SCHOENGEN (M.) ed. I-CXVIII
SCHOENGEN (M.), Die Schule von Zwolle von ihren Anfängen bis zur Einführung der Reformation (1582), I: Von den Anfängen bis zu dem Auftreten des Humanismus (Freiburg (Schweiz) 1898, diss. Freiburg) X-XIII
STEIN (R.), ‘Jacobus Traiecti’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 899
VAN DER WANSEM (C.), Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven 1958, Publicaties op het gebied der geschiedenis en der philologie (van de) Universiteit te Leuven 4e r. 12) 10-11
VAN RHIJN (M.), Wessel Gansfort ('s-Gravenhage 1917, diss. Groningen) app. A, II-III
WEILER (A.G.), Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997, Middeleeuwse Studies Band XIII) 26-54
WIERDA (L.S.), 'Moderne devoten en hun boeken. Enkele observaties betreffende de boekproduktie bij Windesheimers en fraters', in: A.J. Hendrikman e.a. eds. Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het internationale congres '600 jaar Kapittel van Windesheim' 27 mei 1995 Zwolle (Nijmegen 1996, Middeleeuwse Studies Band XII) 98-127
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra
Karla De Roest

Update:
2010-12-13 16:20:32