narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0400
Catalogus episcoporum Ultrajectinorum
14e eeuw
Historiën-Gesta
Lijsten
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Sanctus Willibrordus archiepiscopus, alio nomine Clemens...
EXPLICIT
...et fuit 20 die mensis Novembris.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het bisdom Utrecht - Datering:Kort na 1342. Later, omstreeks 1390, aangevuld met andere gegevens en met een lijst van de graven van Holland (Muller Fz. (1888)) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Lijsten met alleen de namen van de bisschoppen van Utrecht komen ook in enkele andere handschriften voor: Leiden, UB : Voss. Lat. Oct. 93, f. 114v-l15r (in of kort na 1474 te Utrecht geschreven; de lijst loopt tot en met Jan van Arkel); Berlijn, SPK : Lat. Qu. 122, f. 7r-7v (eind 15e eeuw te Münster geschreven; loopt tot en met David van Bourgondië, met toevoegingen tot en met Hendrik van Beieren); een afschrift van het Berlijnse handschrift berust in Utrecht, UA : Bibliotheek der stad Utrecht nr. 54. Het door Holder-Egger (1881) genoemde hs. Münster is verloren gegaan. Zie ook NL0399, NL0411, NL0480.
INHOUD
Lijst van bisschoppen van Utrecht, van Willibrord (695-739) tot en met Jan van Arkel (1342-1364), aangevuld met mededelingen over gebeurtenissen tijdens hun episcopaat.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Nederlands) JAMAR (J.T.J.) en VAN KALVEEN (C.A.), Catalogus episcoporum Ultrajectinorum. Lijst van de Utrechtse bisschoppen, 695-1378, Het Utrechts Archief, Utrecht, 2005
EDITIES
HOLDER-EGGER (O.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 13 (Hannover, 1881) 295 (fragment) (Link)
JAMAR (J.T.J.) en VAN KALVEEN (C.A.), Catalogus episcoporum Ultrajectinorum. Lijst van de Utrechtse bisschoppen, 695-1378, Het Utrechts Archief, Utrecht, 2005
MULLER FZ. (S.), 'Drie Utrechtsche kroniekjes vóór Beka's tijd', in: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 11 (1888) 485-496
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BRUCH (H.), 'De moord op de Bisschop', in: Jaarboek Oud Utrecht, 64 (1991) 60-65
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage,1981) nr 124
COSTER (H. P.), De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914, diss. Utrecht; Bijdr. Midd. Gesch. 2; bespreking door I. H. GOSSES, Ned. Archievenblad 23 (1914_15) 131_133) 26, 66-68
HALBERTSMA (H.), 'De zogenaamde afgodsbeeldjes van St. Marie te Utrecht', Berichten van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek Bureau 12-13 (1962-1963) 260-272
JANSE (A.), ‘Catalogus epsicoporum Ultrajectorum’, in: DUNPHY (G.), ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle, Brill, Leiden/Boston, 2010 , 262
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 49
MULLER Fz. (S.), 'Drie Utrechtsche kroniekjes vóór Beka's tijd', in: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, 11 (1888) 460-464, 482-484
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, II (Roma, 1962-) 199-200
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 38-39
RUTGERS (C. A.), Jan van Arkel, bisschop van Utrecht. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht 34 (Groningen, 1970) 216-217
VAN MOOLENBROEK (J. J.), 'Servatius en Johannes. Over de vroegste geschiedenis van het Utrechtse Vrouwenklooster van St. Servaas', Jaarboek Oud-Utrecht (1997) 169-204 (172-173)
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Suzan Folkerts

Update:
2010-12-06 09:34:11