narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0463
Dat boeck dat men hiet Fasciculus temporum
15e eeuw
Kronieken
Nederlands
Dioc. Utrecht
INCIPIT
In den beghinne was dat woert...
EXPLICIT
...om den Turck te wederstaen.
Geslacht: M- Bio: Gewoonlijk toegeschreven aan Jan Veldener, alhoewel hij waarschijnlijk slechts de drukker was (Carasso-Kok). Over de auteur is veel gespeculeerd: hij zou afkomstig zijn uit de Oostelijke Nederlanden, uit Utrecht, of uit de Zuidelijke Nederlanden. Zie hierover: Karel de Stoute. Tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaring van zijn dood (Brussel 1977) no 47. (NaSo 241) Gewoonlijk toegeschreven aan Jan Veldener alhoewel diens auteurschap allerminst vaststaat (Carasso-Kok).-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Utrecht? - Datering:tussen 1474 en 1480 - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Dat boeck dat men hiet Fasciculus temporum is gedrukt door Jan Veldener. Jan Veldener is te Würzburg geboren. Aanvankelijk werkte hij misschien als drukker te Keulen. Uit de periode 1473/74-1477 zijn van hem drukken uit Leuven bekend. Veldener werkte te Utrecht (1478-1481), te Culemborg (1483) en wederom te Leuven (1484-1486).
INHOUD
Vertaling en bewerking in het Nederlands van de in 1474 te Keulen voor de eerste maal verschenen wereldkroniek Fasciculus temporum van Werner Rolevinck (omstreeks 1425-1502). Deze kroniek loopt tot in 1474.
BRONNEN
Werner Rolevinck, Fasciculus temporum
INVLOED
Kattendijke-kroniek (De Kattendijke-kroniek (NL0584))
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
(S.N.), Dat boeck dat men hiet Fasciculus temporum (Utrecht 1480) f. 1r-193r
LITERATUUR
BRUCH (H.), Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1956) 42-43
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 311
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888 II) k. 4638
DE WIND (S.), Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers (Middelburg, 1835) 84-86
EBELS-HOVING (B.), 'Nederlandse geschiedschrijving 1350-1530. Een poging tot karakterisering', in: B. Ebels-Hoving, C.G. Santing, C.P.H.M. Tilmans, eds. Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland (Hilversum, 1987, Middeleeuwse Studies en Bronnen IV) 221
FABRIEK (L.) en VERBOON (A.), ‘Fasciculus temporum, Veldener version’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 611-612
HONEMANN (V.), ‘Theologen, Philosophen, Geschichtsschreiber, Dichter und Gelehrte im «Fasciculus Temporum»’, in: W. Ehbrecht et al., eds. Der weite Blick des Historikers. Einsichten in Kultur-, Landes- und Stadtgeschichte (Köln, 2002) 337-356
JANSE (A.), 'De Kattendijke-kroniek als historiografische bron', in: W. Van Anrooij e.a., eds. Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht. RGP kleine serie 102 (Den Haag, 2005) CXXIV-CXXXII
KOK (I.), De Houtsneden in de Incunabelen van de Lage Landen 1475-1500. Inventarisatie en bibliografische analyse (Amsterdam 1994) 67-68
LETTINCK (N.), 'Het karakter van laatmiddeleeuwse wereldkronieken in Nederland', in: Theoretische geschiedenis, 16 (1989) 398
LEVELT (S.), Jan van Naaldwijk's Chronicles of Holland. Continuity and Transformation in the Historical Tradition of Holland during the Early Sixteenth Century (Hilversum, 2011) 64-67
MERKELBACH (H.P.J.E.), 'Jan Veldener en het "Boec van den houte", gedrukt in Culemborg in 1483', in: De drie steden. Regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg 17 (1996) 40150
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 19
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, II (Berlin, 1896) 1084
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 114-116
SCILLIA (D.G.), 'The Master of the London Passional: Johann Veldener's "Utrecht Cutter"', in: S. HINDMAN ed., The Early Illustrated Book. Essays in Honor of Lessing J. Rosenwald (Washington 1982) 23, 37 nt 2, 38 nt 6
SEYNNAVE (J.), ‘The language of the first vernacular version of the Fasciculus temporum’, in: J. Hogg en G. Schlegel, eds. Die Kartäuser und die Künste ihrer Zeit (Salzburg, 2001) 31-36
VAN ANROOIJ (W.), ‘Werner Rolevincks Fasciculus temporum’, in: P. Hoftijzer, K. van Ommen en G. Warnar, eds. Bronnen van kennis. De bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Leiden (Leiden, 2006) 56-63
VAN DE WAAL (H.), Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie, I ('s-Gravenhage 1952) 122-123
VAN DER ELST (A.), 'Devote moraliteit. Over Jan Veldeners Fasciculum Temporum', in: Transparant 3.3 (1992) 40092
VAN THIENEN (G.) en GOLDFINCH (J.), eds. Incunabula printed in the Low Countries (Nieuwkoop,1999)
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra

Update:
2012-10-21 21:18:00