narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0533
Chronicon Egmundanum, Chronicon Hollandiae
13e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Utrecht
Graafschap Holland
INCIPIT
Anno Domini DCXLVII obiit Pippinus filius Karlomanni...
EXPLICIT
...alterius executioni committimus.
Geslacht: M- Bio: waarschijnlijk klerk van de grafelijke kanselarij, misschien afkomstig uit het benedictijner klooster te Egmond.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het klooster te Egmond - Datering:tussen 1269 en 1272 (Burgers), cfr. Oppermann tussen 1252 en 1255 geschreven - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Geschiedenis van het grafelijk huis en zijn relatie met het klooster Egmond, over de jaren 647-1205.
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (Gravenregister; Kalendarium; oorkonden, abtenlijsten.)
Annales Egmundani (Annales Egmundenses (A065, naar hs Londen, BL: Cotton Tiberius C XI)) (NaSo-Link)
Cartularium Radbodi
Einhard, Vita Karoli Magni (Einhard, Vita Karoli imperatoris)
Francorum regum historia
Liber sancti Adalberti
Regino Prumiensis, Chronicon
Ruopertus, Vita sancti Adalberti Confessoris (Vita Adalberti (NL0001))
Vita (secunda) sancti Adalberti (Historia Sancti Adalberti (NL0003))
INVLOED
Jacob van Maerlant
Johannes de Beke, Chronografia (NaSo-Link)
Melis Stoke (Melis Stoke (NL0580, 0581, 0582))
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Nederlands) GUMBERT-HEPP (M.), GUMBERT (J.P.) en BURGERS (J.W.J.), Annalen van Egmond, Verloren, Hilversum, 2007, 1-347 (oneven pagina's)
EDITIES
GUMBERT-HEPP (M.), GUMBERT (J.P.) en BURGERS (J.W.J.), Annalen van Egmond, Verloren, Hilversum, 2007 LXIII-LXXIX (uitleg) + 1-347 (even pagina's).
KLUIT (A.), Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus (Middelburg, 1777-82) 1-215
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa II (Hagae Comitum 1738, 2de druk) 425-496
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa, IV (Lugduni Batavorum 1700) 1-72
SWEERTIUS (F.), Rerum Belgicarum annales chronici et historici... I, 1 (Francofurti 1620) 351-371
VON RICHTHOFEN (K.), Die älteren Egmonder Geschichtsquellen (Berlijn 1886) 38-152 (fragment)
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BRUCH (H.), 'De moord op de Bisschop', in: Jaarboek Oud Utrecht, 64 (1991) 60-65
BRUCH (H.), 'De plaats van het Chronicon Egmundanum in de Hollandse geschiedschrijving', in: Holland 8 (1976) 204-206
BRUCH (H.), 'Egiboldus, verschijning en verdwijning van een bisschop. Een historiografische studie', in: Jaarboek Oud Utrecht, 61 (1988) 113-118
BRUCH (H.), Chronographia Johannis de Beke ('s Gravenhage 1973, RGP g.s. 143) XLII-XLIII
BRUCH (H.), Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1956) 16-19
BURGERS (J.), ‘Chronicon Egmondanum’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 331
BURGERS (J.W.J.), ‘Geschiedschrijving in Holland tot omstreeks 1300’, in: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 3 (2000) 92-130 (97, 104-117)
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 138
COSTER (H.), De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914, diss. Utrecht; Bijdr. Midd. Gesch. 2) 35-36, 239-241
DE JONGH HZN (M.), 'Egmond in den loop der XIIde eeuw', in: Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans (Amsterdam 1929) 147 n. 5
DE WIND (S.), Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers (Middelburg, 1835) 32-34
GUMBERT (J.), 'Een en ander over het handschrift van de Egmondse Annalen', in: G.N.M. Vis, M. Mostert, P.J. Margry, eds. Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum, 1990) 55-69
GUMBERT (J.P.), 'Egberts geschenken aan Egmond' Egmond', in: G.N.M. Vis, ed. In het spoor van Egbert (Hilversum 1997) 25-44
GUMBERT-HEPP (M.), ‘Annales Egmondenses’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 63-64 (64)
GUMBERT-HEPP (M.), GUMBERT (J.P.), BURGERS (J.W.J.), Annalen van Egmond (Hilversum, 2007) , XL-LXXVI
HAENCHEN (K.), Zur Kritik der Annales Egmundani (Berlijn 1921, getypte diss. Berlijn, fotokopie aanwezig in de UB te Amsterdam) 38
HOF (J.), De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 ('s-Gravenhage, Haarlem 1973, Holl. Studiën 5) 11, 287-288
HUGENHOLTZ (F. W. N.), 'Wat Stoke wegliet uit het Chronicon Egmundanum', in: Scrinium et Scriptura. Opstellen betreffende de Nederlandse geschiedenis aangeboden aan Prof. dr. J. L. van der Gouw (Groningen 1980) 302-311
JANSE (A.), ‘Graaf Willem I van Holland (1203-1222)’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 116 (2001) 141-161 (passim)
KAPPEYNE VAN DE COPPELLO (J.), 'Hecmundensia', in: BVGO 3e r. 5 (1889) 80-81
KLUIT (A.), ed. IX-XXXIII
MEILINK (A.), De Egmondsche geschiedbronnen ('s- Gravenhage 1939, ook verschenen in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 7e r. 9 (1938)) 67 n. 4, 69
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 9-10
NIEUWENHUIJSEN (K.), DE RIDDER (T.), Ad Flaridingun. Vlaardingen in de elfde eeuw. Middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen (Hilversum, 2011) (119-123)
OPPERMAN (O.), Fontes Egmundenses, Werken uitgegeven door het Historische Genootschap gevestigd te Utrecht, 3e serie, 61 (Utrecht 1933) 49*-50*, 52*-53*, 57*
OPPERMAN (O.), Untersuchungen zur nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts, I: Die Egmonder Fälschungen, Bijdragen van het Instituut voor Middelnederlandsche Geschiedenis der Rijks-Universiteit te Utrecht 3 (Utrecht 1920) 166-175
POLS (M. S.), 'Bijdrage tot de kritiek der Annales Egmundani', in: Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin ('s-Gravenhage 1894) 289-294
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 194
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, III (Roma, 1962-) 325
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 42, 50-51
VIS (G.N.M.), 'Historiografie in middeleeuws Egmond', in: G.N.M. Vis, M. Mostert, P.J. Margry, eds. Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990) 16-18
VON RICHTHOFEN (K.) ed.
WATTENBACH (W.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 2 (Berlin, 1893-1894) 429
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2013-05-18 14:28:25