narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0545
Chronicon
14e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Utrecht
Graafschap Holland
INCIPIT
Anno MCCVI postquam Willelmus, Florentii et Ade filius...
EXPLICIT
... cum patrono nostro eisdem miraculis venerari.
Geslacht: M- Bio: geb. c.1295; hij ging waarschijnlijk school in Spaarnewoude; c.1321 was hij als kapelaan verbonden aan het Huis Brederode; c.1323 in het klooster te Egmond, waar hij in 1324 monnik werd en in 1329-30 procurator was; gestorven na 1332: 18 april 1335, wanneer de identificatie met Wilhelmus Jacobi juist is (Carasso-Kok (1984), Gumbert-Hepp ed.). Hof (1969) neemt aan dat hij dezelfde is als Willem van Rollant, die zeker gedurende de jaren 1340-1344 procurator en vervolgens abt (1345-1351) van het klooster te Egmond was. Willem van Rollant is in 1365 gestorven. De schrijver noemt zich in het tweede wonder: '... ego utnunc Egmundensis monachus et quondam in Brederode capellanus.' Dit wonder is bijna woordelijk gelijk aan een passage in het Chronicon van Willem Procurator, waarin de schrijver het jaar 1324 begint met de mededeling dat hij inmiddels monnik in Egmond is (NaSo 2105).-Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
REDACTIE
Locatie:Het slot Brederode (eerste deel), het klooster te Egmond (tweede deel) - Datering:c. 1322 (eerste deel), het tweede gedeelte is gelijktijdig met de gebeurtenissen opgetekend tot in 1332. Zie voor de door Willem Procurator geschreven Miracula Adalberti NL0005 - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Kroniek over de jaren 1206-1332, voornamelijk met betrekking tot het graafschap Holland. De kroniek is bedoeld als een vervolg op de Annales Egmundenses (zie no A065). Er is een caesuur in het jaar 1321. In het eerste gedeelte wordt veel aandacht geschonken aan het geslacht Brederode.
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (orale bronnen)
Annales Egmundani (Annales Egmundenses (A065)) (NaSo-Link)
Martinus van Troppau (Martinus von Tropau)
INVLOED
Johannes de Beke, Chronografia (Noomen, 1954) (NaSo-Link)
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Niet opgegeven) M. GUMBERT-HEPP ed., trl., WILLEM PROCURATOR, Kroniek, m.m.v. J.P. GUMBERT (Hilversum 2001) 49-517. Middeleeuwse Studiën LXXVI.
EDITIES
GESSLER (J.), NIERMEYER (F.), Florilegium chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord-en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw ('s-Gravenhage, 1948) 217-230
GUMBERT-HEPP (M.) en GUMBERT (J.P.), eds. Willem Procurator, Kroniek (Hilversum, 2001) 48-516
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa II (Hagae Comitum 1738, 2de druk) 496-718
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa, IV (Lugduni Batavorum 1700) 72-329
PIJNACKER HORDIJK (C.), Willelmi capellani in Brederode postea monachi et procuratoris Egmondensis Chronicon (Amsterdam 1904, WHG 3e s. 20)
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BLOK (J.), 'Wilhelmus Procurator', in: Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1901-1902) 128-146
BRUCH (H.), Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1956) 21
BRUGMANS (H.), 'De kroniek van Willelmus Procurator', in: De Nederlandsche Spectator (1904) 310-311
CARASSO-KOK (M.), 'Willelmus fecit. Wilhelmus Jacobi over Friesland en de identiteit van Willelmus Procurator', in: Ad fontes. Opstellen aangeboden aan prof. dr. C. van der Kieft (Amsterdam 1984) 319-334
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 407
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888 II) 1944-1945
COSTER (H.), De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie (Utrecht 1914, diss. Utrecht; Bijdr. Midd. Gesch. 2) 39-42, 234-239
DE WIND (S.), Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers (Middelburg, 1835) 49-50
GESSLER (J.), NIERMEYER (J.F.), Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord-en Zuidnederland van de tiende tot de vijftiende eeuw ('s-Gravenhage, 1948) 216-217
GUMBERT (J.P.), 'Een en ander over het handschrift van de 'Egmondse annalen'' in: G.N.M. Vis, M. Mostert, P.J. Margry, eds. Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990) 66-68
GUMBERT-HEPP (M.), ‘Willelmus Procurator’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 1507
GUMBERT-HEPP, ed. 17046
HAGE (A.L.H.), Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre, Historische studies, 48 (Groningen, 1989) 30-31
HATTINGA VAN 'T SANT (E.A.), 'Willem Procurator en de Brederodes', in: Convivium (Hilversum 1988) 139-165
HOF (J.), 'Wie was Willem Procurator?', in: Holland, 1 (1969) 29-41
HOF (J.), De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 ('s-Gravenhage, Haarlem 1973, Holl. Studiën 5) 11-12, 71-73, 288-289
JANSE (A.), 'De waarheid van een Falsum. Op zoek naar de politieke context van het Karelsprivilege', in: De Vrije Fries, 71 (1991) 46935
MOSTERT (M.), 'Sterrenkundige aantekeningen in de middeleeuwse Egmondse bronnen', in: Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum, 1990) 74, 76-80, 91
MULDER-BAKKER (A.B.), 'De wijze lessen van Willem Procurator', in: Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990) 115-143
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 10-11
PIJNACKER HORDIJK (C.), ed. V-XLIII
POLHEIM (K.), Die lateinische Reimprosa (Berlijn 1925, fotograf. herdr. Berlijn 1963) 450
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 194
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, I (Berlin, 1896) 559-560
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 43, 55-57
VAN ANROOIJ (W.), ‘Nine Worthies’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 1150-1152 (1151)
VERHOOG (J.H.), Onvoltooide roem. De eerste negen Heeren van Brederode 1203-1473 (Bergen 1997)
VIS (A. J.), Willelmus Procurator en zijn Chronicon (Utrecht 1950, diss. Amsterdam)
VIS (G.N.M.), 'Historiografie in middeleeuws Egmond', in: G.N.M. Vis, M. Mostert, P.J. Margry, eds. Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990) 17-19
VLEUGELS (L.), ‘ 'Omme dat wi jonc zijn…': Jan I en de strijd om de macht in Holland, 1296-1299’, in: tijdschrift voor middeleeuwse studies, 19 (2005) 136-155 (passim)
VON RICHTHOFEN (K.), Die älteren Egmonder Geschichtsquellen (Berlin, 1886) 207-215
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2012-09-17 11:53:24