narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
G085
Leven van Sint-Amand
14e eeuw
Hagiografie
Nederlands
Dioc. Doornik
Graafschap Vlaanderen
INCIPIT
Na dat ons heere was gheboren/ ende men screef nu wilt hooren...
EXPLICIT
...die staerf te Jherusalem/ Ende alle sielen Requiem/ Amen nota.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Brugge - Datering:voltooid op 27 januari 1367 (n.s.) - Opdracht: /
OMVANG
12450 verzen
CONTEXT
/
INHOUD
Levensbeschrijving van de H. Amandus: zijn afkomst, studies, kloosterstichtingen (in het bijzonder te Gent, Nijvel en Elno (Saint-Amand-les-Eaux, nabij Valenciennes)), prediking, benoeming tot bisschop van Maastricht en tenslotte zijn overlijden ca. 675. Ook de levensloop van Bavo, Amandus' bekendste volgeling, krijgt veel aandacht.
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (Latijnse traditie)
Jacob van Maerlant, Rijmbijbel
Jacob van Maerlant, Spiegel historiael
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
BLOMMAERT (P.), Leven van Sinte Amand, Patroon der Nederlanden, dichtstuk der XIVde eeuw, 2 dln., Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, 1e reeks, 4 (Gent, 1842-3)
DE BRUIN (C.C.), Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst, 1 (Zutphen, 1956) 157 e.v. (fragment)
WILLEMS (J.F.), in Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael-en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, 1 (1837) 360-364 (fragment)
LITERATUUR
BEUKEN (W.H.), Dichters der Middeleeuwen (Bilthoven, 1936) 180
Bibliotheca Sanctorum, 1 (Roma, 1962) 918-923
BUNTE (W.), Juden und Judentum in der mittelniederländischen Literatur (1100-1600), Judentum und Umwelt, 24 (Frankfürt e.a, 1989)
CARASSO-KOK (M.), 'Het woud zonder Genade', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 107 (1992) 241-263
DE GHELDERE (K.), Dietsce Rime: Geestelijke gedichten uit de XIIIe, XIVe en XVe eeuw naar een hs. van het einde der XVe eeuw uitgegeven (Brugge, 1896) 277-278
DE MOREAU (E.), Saint Amand, Apôtre de la Belgique et du Nord de la France, Museum Lessianum. Section missiologique, 7 (Leuven, 1927)
DE VREESE (W.), LIEFTINCK (G.I.), 'Bouwstoffen', in: E. Verwijs, J. Verdam, eds. Middelnederlandsch Woordenboek, 10 ('s-Gravenhage, 1927-1952) 8, nr. 19 (cfr. Briquet nr. 11087, 14179)
DE VREESE (W.), 'Leven van Sinte Amand', TNTL, 10 (1891) 158-159
DE VRIES (M.), Proeve van Middelnederlandsche taalzuivering (Haarlem, 1856) passim
DE WITTE (A.), 'De grafelijke St.-Donaaskerk te Brugge als middeleeuws cultuurcentrum', Het Brugs Ommeland, 13 (1973) 44136
DEROLEZ (A.), Inventaris van de handschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent (Gent, 1977) 46 nr. 542
GRYMONPREZ (J.), Studie van de bastaardwoorden in het leven van S. Amandus door Gillis de Wevel (voorafgegaan door een bespreking van het leven van den dichter en van zijn werk en een beschrijving van het handschrift), Licentiaatsverhandeling (Gent, 1946)
HEEROMA (K.), 'Een paar bladzijden van Van Mierlo', De Nieuwe Taalgids (1970) 143-163
HEEROMA (K.), Liederen en gedichten uit het Gruuthuuse-handschrift (Leiden, 1966), I 55
HEGMAN (W.E.), 'Het conincspel in de Middelnederlandse letterkunde', in Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 20 (1966) 183-228
HOGENELST (D.), VAN OOSTROM (F.), Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen (Amsterdam, 1995) 65
JONCKBLOET (W.J.A.), Geschiedenis der Middelnederlandsche Dichtkunst, 3 (Amsterdam, 1855) 456
KALFF (G.), Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, 1 (Groningen, 1906) 350
LENSELINK (S.J.), De Nederlandse psalmberijmingen van de souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk (Assen, 1959) 40-45
MONNA (A.D.A.), Zwerftocht met middeleeuwse heiligen (Amsterdam 1988)
OBBEMA (P.F.J.), 'Writing on Uncut Sheets', in Quarendo, VIII, 4 (1978) 342
OBBEMA (P.F.J.), De middeleeuwen in handen: over de boekcultuur in de late middeleeuwen (Hilversum, 1966) 63
OOSTERMAN (J.B.), De gratie van het gebed: Overlevering en functie van Middelnederlandsche gebeden (Amsterdam, 1995)
PALMER (N.F.), Visio Tnugdali, The German and Dutch Translations and their Circulation in the Later Middle Ages, Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, 76 (München-Zürich, 1982) 345-346
PEETERS (U.), 'Cour d'amour-Minnehof, Ein Beitrag zum Verhältnis der franzözischen und deutschen Minnedichtung zu den Unterhaltungsformen ihres Publikums', in Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 101 (1972) 117-133
REYNAERT (J.), 'Middeleeuwen', in: Pretiosa Neerlandica. Schatten uit de Nederlandse taal-en letterkunde in de Gentse universiteit, Schatten van de Universiteitsbibiotheek, 6 (Gent, 1988) 74-75 nr. 39
REYNAERT (J.), Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent, I: De handschriften verworven vóór 1852, Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de faculteit van de letteren en wijsbegeerte, 171 (Gent, 1984) 120-122
SCHEPENS (J.), 'De Wevele Gillis', in F. Bonneure, e.a. (red.), Lexicon van Westvlaamse schrijvers, 2 (Torhout, 1985) 44
SPANOGHE (E.), 'Amand I, 66', TNTL, 8 (1888) 320
TE WINKEL (J.), Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd, 1, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, 1 (Haarlem, 1886; 1922 2de druk) 415-416
VAN DEN BERG (E.), BERTELOOT (A.), 'Taalgeografische variabelen in Middelnederlandse rijmen', in Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1991 238-273
VAN DEN BERG (E.), Middelnederlandse versbouw en syntaxis, Ontwikkelingen in de versificatie van verhalende poëzie ca. 1200-ca. 1400 (Utrecht, 1983) 133-134
VAN DER POEL (D.E.), 'Minnevragen in de Middelnederlandse letterkunde', in F. Willaert e.a., Een zoet akkoord: Middelnederlandse lyriek in de Lage Landen (Amsterdam, 1992) 207-218 (212)
VAN MIERLO (J.), De letterkunde van de Middeleeuwen, 1, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, 1 ('s-Hertogenbosch-Brussel, 1949 2de druk) 399
VAN OOSTROM (F.P.), Maerlants wereld (Amsterdam, 1996) 493-494
VERBEKE (W.), '"Ave vinculum caritatis": Gillis de Wevel in de ban van Jacob van Maerlant', in R. Bauer (ed.) In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf de Keyser (Leuven, 2002) 244-257
VERBEKE (W.), '"O Soete Cruce ...": een berijmd gebed in handschrift Brussel, K.B., 19588', in W. Verbeke, M. Haverals, R. De Keyser en J. Goossens (ed.), Serta devota in memoriam Guillelmi Lourdaux. Pars posterior: Cultura Mediaevalis (Leuven, 1995) 297-313
VERBEKE (W.), 'La “Vie de Saint Amand” par Gillis de Wevel et ses modèles', in: W. Verbeke, et al. (eds.), Medieval Narrative Sources (Mediaevalia Lovaniensia Series I: Studia, 34) (Leuven, 2005) 107-137
VERBEKE (W.), Gregorius de Grote in de Spiegel Historiael van Jacob van Maerlant, in: R. Lievens, E. Van Mingroot en W. Verbeke, eds. Pascua Mediaevalia, Studies voor Prof. Dr. J.M. De Smet, Mediaevalia Lovaniensia, series 1, studia 10 (Leuven, 1983) 369-382
VERDAM (J.), 'Middelnederlandsche varia', De taal-en letterbode, 6 (1875) 43282
VERWIJS (E.), 'Tekstkritiek op Sinte Amandsleven', De taal-en letterbode, 5 (1874) 241-263
VON HELLWALD (F.), M. de Vries en E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael: Tweede Partie, bewerkt door Philip Utenbroeke (Leiden, 1879) XXVI-XXVII
LINKS
Desiderata:
editie (in voorbereiding door W. Verbeke)

Naam van de Medewerker:
Werner Verbeke

Update:
2012-05-02 09:29:43