narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
A079
Annales Rodenses
12e eeuw
Annalen
Latijn
Dioc. Luik
INCIPIT
Fuerunt in Flandriensi provintia duo nobiles, germani fratres, aput saeculum praeclari et potentes, quorum alter Gerardus, et alter vocabatur Rutgerus, invicti videlicet...
EXPLICIT
...obiit 2. Kal. Novembris. Hethenricus de Endenstorph dedit 10 iugera ibidem, et factus est frater receptus in communionem omnium. Ipse autem obiit 3 Kal. Martii.
Geslacht: M- Bio: reguliere kanunniken van het klooster Rolduc.-Status auteur (orde, functie): Augustijnerkoorheren (CSA)
REDACTIE
Locatie:Abdij van Rolduc te Kloosterrade - Datering:ca. 1162 (Dereine), tussen 1170 en 1180 (Oppermann, Boeren), ca. 1180 (Alberts) (afhankelijk van de datering van de gebruikte bron: het obituarium) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Het klooster Rolduc is gesticht in 1104 en was een klooster van reguliere kanunniken.
INHOUD
Kloosterkroniek. Geschiedenis van de abdij Kloosterrade te Rolduc vanaf de stichting in 1104 tot in 1157. Deze annalen bevatten bijzonderheden over Luik, Limburg, het ontstaan van het graafschap Gelre en een uitvoerige levensbeschrijving van de stichter Ailbert. Het werk werd opgetekend in drie fasen: 1104-1152, 1152-1153 (eerste continuatie) en 1154-1157 (tweede continuatie).
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (oorkonden van Rolduc; sagen; anniversarium/obituarium (cfr. Boeren (1949) 158-163))
Annales deperditi
Annales Egmundani (Annales Egmundenses) (NaSo-Link)
Annales Sancti Jacobi Leodiensis (mogelijk Annales Sancti Jacobi Leodiensis)
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Duits) F. HEIDBÜCHEL en H. KRAMER, Annales Rodenses. Heimatblätter des Kreises Aachen 45 (Aken 1990)
(Frans) gedeeltelijke vertaling uit het begin van de 16de eeuw (a. 1104-1116) (cfr. Boeren, Panhuysen ed., 8-9)
(Nederlands) L. AUGUSTUS en J. T. J. JAMAR, Annales Rodenses. Kroniek van Kloosterrade. Tekst en vertaling. Publikaties Rijksarchief Limburg 3 (Maastricht 1995) 68-211
(Niet opgegeven) 'S-GRAVENHAGE, KB: 76 C 26 (18de eeuw). Vertaling van de Vita Ailberti door W. A. van Spaen La Lecq
(Niet opgegeven) R. CORTEN, De Eerbiedwaardige priester Ailbertus, stichter van Rolduc. Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest der stichting van Rolduc (Maastricht 1904). Vita Ailberti.
EDITIES
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, Sep., IV (1753) 5 (fragment) (Link)
AUGUSTUS (L.) en JAMAR (J. T. J.), Annales Rodenses. Kroniek van Kloosterrade. Tekst en vertaling. Publicaties Rijksarchief Limburg 3 (Maastricht 1995) 68-211
BOEREN (P. C.) en PANHUYSEN (G. W. A.), Annales Rodenses. Facsimile-uitgave. Van transcriptie, tekstkritische noten en een inleiding voorzien, Maaslandse monografieën (Assen 1968) 24-109
CORTEN (R.), De Eerbiedwaardige priester Ailbertus, stichter van Rolduc. Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest der stichting van Rolduc (Maastricht, 1904) (Vita Ailberti) (fragment)
ERNST (S. P.) en LAVALLEYE (E.), Histoire du Limbourg, suivi de celle des comtes de Daelhem et de Fauquemont, des Annales de l'abbaye de Rolduc 7 (Luik 1852) 3-68
PERTZ (G.H.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 16 (Hannover 1859) 699(=689)-723 (Link)
VOISIN (J.) in: Bulletins de la Société historique et littéraire de Tournai 14 (1870) 93-116 (fragment)
LITERATUUR
ALBERTS (W. J.), Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte Geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden 1. Maaslandse monografieën 15 (Assen 1972) 60-61
AUGUSTUS (L.), 'Bij de nieuwe uitgave van de Annales Rodenses', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 55-56 (1969-70) 205-219
AUGUSTUS (L.), 'De vroege religieuze gemeenschap van Kloosterrade (Rolduc) en haar Consuetudines', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 123 (1987) 44682
AUGUSTUS (L.), 'Vragen omtrent de tekst van de Annales Rodenses', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 124 (Maastricht 1988) 73-87
AUGUSTUS (L.), JAMAR (J. T. J.), Annales Rodenses. Kroniek van Kloosterrade. Tekst en vertaling, Publikaties Rijksarchief Limburg 3 (Maastricht 1995) 23986
BALAU (S.), Les sources de l'histoire de Liège au Moyen Age, Étude critique (Bruxelles, 1903) 406-408
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BIJSTERVELD (A.-J.), 'Patrons and gifts in eleventh- and twelfth-century chronicles from the diocese of Liège', in: E. Kooper (ed.) The Medieval Chronicle: Proceedings of the 1st International Conference on the Medieval Chronicle, Driebergen/Utrecht, 13-16 July 1996 (Amsterdam, 1999) 69-83
BIJSTERVELD (A.-J.A.), ‘The Commemoration of Patrons and Gifts in Chronicles from the Diocese of Liège, eleventh-twelfth Centuries’, in: Revue bénédictine, 109 (1999) 208-243 (231-242)
BIJSTERVELD (A.-J.A.), Do ut des. Gift Giving, Memoria and Conflict Management in the Medieval Low Countries (Hilversum, 2007) 145-157
BIJSTERVELD (A.-J.A.), TRIO (P.), ‘Van gebedsverbroedering naar broederschap. De evolutie van het fraternitas-begrip in de Zuidelijke Nederlanden in de volle Middeleeuwen (I)’, in: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 6 (2003) 7-48 (31)
BOEREN (P. C.), 'Beschouwingen over het oudste Rolduc (1104-1300)', De Maasgouw 65 (1946) 40-43, 63-71
BOEREN (P. C.), 'Het handschrift van de oudste Annales Rodenses', Rolduc's Jaarboek 33 (1953) 91-103
BOEREN (P. C.), De Abdij Rolduc. Godsdienstig en cultureel centrum van het hertogdom Limburg (1104-1804) (Maastricht 1945) 12-13, 23, 38, 67-69
BOEREN (P. C.), De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heerschappijen (Maastricht 1938) 118-135
BOEREN (P. C.), De oudste oorkonden der abdij Rolduc en de Annales Rodenses ('s-Gravenhage 1949) 152-190
BOEREN (P. C.), Het leven van Ailbertus van Antoing, stichter van Rolduc. Rodensia 2 (Maatsricht 1942)
BOEREN (P. C.), Leven en werken in 't oudste Rolduc (1104-1300). Rodensia 3 (Maastricht 1944)
BOEREN (P. C.), PANHUYSEN (G. W. A.), Annales Rodenses. Facsimile-uitgave. Van transcriptie, tekstkritische noten en een inleiding voorzien, Maaslandse monografieën (Assen 1968) 43647
BOEREN (P. C.), Wanneer werden de Annales Rodenses geschreven? Rodensia 1 (Maastricht 1941) 7-83 (aanvulling in Rodensia 5)
BURSCH (H.), 'Die Eifel in den Annales Rodenses (12. Jahrhundert) der niederländischen Abtei Klosterrath', Eifel-Jahrbuch: Jahrbuch des Eifelvereins (1997) 140-143
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 112
CORTEN (R.) ed. III-V
COTTINEAU (L.H.), Répertoire topo-bibliographique des abbayes et des prieurés, II (Macon, 1935-1937-1970) 2496
DEREINE (C.), Les chanoines réguliers au diocèse de Liège avant Saint Norbert. Université de Louvain, Recueil de travaux d'histoire et de philologie 3e série 44 (Brussel 1952) 169-217
EVERTS (P. S.), 'Oude steenhouwerskunst in Rolduc II: De schriftelijke bronnen: Annalen en documenten', Rolduc's Jaarboek 13 (1933) 89-98
EVERTS (P.), 'De Annales Rodenses en de bouw der abdijkerk van Rolduc', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 85 (1949-50) 91-120 (=Miscellanea P. J. M. van Gils)
GIERLICHS (W.), 'De Akensche geschiedschrijver Christian Quix en de oudste Annales Rodenses', Rolduc's Jaarboek 16 (1936) 103-110
LEVELT (S.), ‘Annales Rodenses’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 83-84
MEIJNS (B.), ‘Inaudita novitas canonici ordinis. L’acceuil des idées de réforme canoniale dans les milieux canoniaux du comté de Flandre pendant le dernier quart du XIe siècle’, in: Revue Mabillon, n.s. 18 (t.79) (2007) 39-71 (60)
MOLL (J.A.), NOOMEN (P.N.), 'De stichting van de Augustijner koorherenabdij Ludingakerke en haar relatie met Rolduc' in: S. ZIJLSTRA, G. N. M. VIS en D. J. M. ZEINSTRA ed., Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis. Achtste verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (Delft 1996) 11-46, aldaar 20 en 23
PANHUYSEN (G.W.A.), 'Het handschrift der 'Annales Rodenses' terug in Limburg', De Maasgouw 68 (1949) 69-72
POST (R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen 1 (Leiden 1888; herdruk: Utrecht en Antwerpen 1957) 108-110, 237-239
POST (R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen 2 (1910) 192-193
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, I (Berlin, 1896) 88
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, II (Roma, 1962-) 324
STIENNON (J.), L'écriture diplomatique dans le diocèse de Liège du XIe au milieu du XIIIe siècle. Reflet d'une civilisation. Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liège, serie grand in-8o 5 (Parijs 1960) 254
VAN BIJSTERVELD (A.-J.), 'Patrons and gifts in eleventh- and twelfthcentury chronicles from de diocese of Liège. An introduction', in: The Medieval Chronicle, 1 (1999) 69-83
VAN GILS (J.), 'Eenige opmerkingen over de oudste Annales Rodenses', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 48 (1912) 325-341
WATTENBACH (W.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 2 (Berlin, 1893-1894) 414
WATTENBACH (W.), PERTZ (G. H.), MGH SS 16 (Hannover 1859) 688-699(=689)
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Marit Gypen
Suzan Folkerts

Update:
2012-05-23 15:11:35