narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
K003
Die corte cornike van Brabant
Korte historische notitie over de hertogen van Brabant
Korte rijmkroniek van Brabant-B (1)
14e eeuw
Historiën-Gesta
Kronieken
Nederlands
Dioc. Kamerijk
Hertogdom Brabant
INCIPIT
Het es goet spreken vanden goeden,/ Vanden vromen ende vanden vroeden,/ Die hem hier vormaels setten ter eren,/ Want men mach er ane leren...
EXPLICIT
...Hi wert hertoghe in groter eren/ Doen men screef int jaer ons heren/ XIIIc ende XII mede,/ God verlene ons sinen heileghen vrede./ Amen.
Geslacht: M- Bio: schepenklerk, vanaf 1312-1314 stadssecretaris te Antwerpen (?ca. 1280-90/+ca. 1365).-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Hertogdom Brabant, mogelijk Antwerpen (Hallez) - Datering:kort na 1322 (Hallez) - Opdracht: /
OMVANG
351 verzen
CONTEXT
/
INHOUD
Middelnederlandse berijmde notitie over de Brabantse dynastie vanaf de val van Troje tot aan de militaire expedities die hertog Jan III (1312-1355) in 1318 tussen Maas en Rijn ondernam. Deze tekst is één van de vier bewaarde versies van een korte rijmkroniek van Brabant waarvan het origineel niet teruggevonden is.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
BLOMMAERT (P.), Oudvlaemsche gedichten der XII, XIIIe en XIVe eeuwen, 1 (Gent, 1838) 84-90
BRINKMAN (H.), SCHENKEL (J.), eds. Het handschrift-Van Hulthem. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 15589-623. Diplomatische editie (Hilversum, 1999) band 1, 477-486
HALLEZ (T.), Middelnederlandse kronieken in het hertogdom Brabant (1290-1498), Licentiaatsverhandeling (Leuven, 1993) 127-134
Handschrift Van Hulthem (KBR, 15589-623). Facsimile (Brussel, 1999)
SONNEMANS (G.), Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen (Nijmegen, 1995) deel 2, 32-33 (fragment)
WILLEMS (J.F.) en BORMANS (J.H.), De Brabantsche yeesten of rymkronyk van Braband door Jan de Klerk, van Antwerpen (Brussel, 1839-1869) deel 3, CXLIII-CLV
LITERATUUR
APPELMANS (J.), 'The abbey of Affligem and the emergence of a historiographic tradition in Brabant (1268-1322)', in: W. Verbeke, et al. (eds.), Medieval narrative sources: a gateway into the medieval mind (Mediaevalia Lovaniensia Series I: Studia, 34) (Leuven, 2005) 163-180
APPELMANS (J.), 'Van Thomas' bijen tot Jans Teesteye. De Brabantse historiografen en hun didactische bekommernis (dertiende en veertiende eeuw)', in: R. Bauer e.a., eds. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser (Leuven, 2002) 258-283
AVONDS (P.), JANSSENS (J.D.), Politiek en literatuur. Brabant en de slag bij Woeringen (1288) (Brussel, 1989) 109
CAUCHIE (A.), 'Chroniques de Brabant', in: Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 5e série, 10 (1900) LXIV nr. 20
DE VREESE (W.), LIEFTINCK (G.I.), 'Bouwstoffen', in: E. Verwijs, J. Verdam, eds. Middelnederlandsch Woordenboek, 10 ('s-Gravenhage, 1927-1952) 141 nr. 220
DESCHAMPS (J.), Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor taal-en letterkunde en geschiedenis. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt-24 dec 1970, Catalogus (Leiden, 1972, 2de druk) 131-136 nr. 43
HAGE (A.L.H.), Sonder favele, sonder lieghen. Onderzoek naar vorm en functie van de Middelnederlandse rijmkroniek als historiografisch genre, Historische studies, 48 (Groningen, 1989)
HALLEZ (T.), Middelnederlandse kronieken in het hertogdom Brabant (1290-1498), Licentiaatsverhandeling (Leuven, 1993) 64-65
HEYMANS (J.G.), Van den derden Eduwaert coninc van ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen vrancrijc te winnen ende hoe hij doernic belach uitgegeven met een inleiding over de Brabantse historiografie tussen c. 1270 en c. 1350, Tekst en Tijd, 10 (Nijmegen, 1983) 50-59
JÉQUIER (L.) en VAN ANROOIJ (W.), 'Les généalogies armoriées de l'armorial du héraut Gelre et du manuscrit 131 G 37 de la bibliothèque royale de La Haye', in: Archives Héraldiques Suisses, 101 (1987) 16132
JUNGMAN (M.E.M.), VOORBIJ (J.B.), Repertorium van teksten in het handschrift-Van Hulthem, CD-rom (Utrecht, 1999) nr. 101
LEMAIRE (C.), 'Een kroniek vol "quade truffen"', in: COCKX-INDESTEGE (E.) en HENDRICKX (F.) ed., Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag 2, Miscellanea Neerlandica 2 (Leuven, 1987) 279-295
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, III (Roma, 1962-) 290;
SONNEMANS (G.), Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen (Boxmeer, 1995) passim
STEIN (R.), 'Jan van Boendales Brabantsche Yeesten: antithese of synthese?', in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 106 (1991) 185-197
STEIN (R.), 'Wanneer schreef Jan van Boendale zijn Brabantsche yeesten?', in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 106 (1990) 262-280
STEIN (R.), ‘Jan van Boendale’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 902-903
VAN ANROOIJ (W.) e.a., Al t’ Antwerpen in die stad. Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd (Amsterdam, 2002)
VAN ANROOIJ (W.), 'Bijdrage tot een geografische situering van het handschrift Van Hulthem', in: Spiegel der Letteren, 28 (1986) 225-233
VAN ANROOIJ (W.), 'Stand van zaken: Jan van Boendale en de Antwerpse school', Nederlandse letterkunde, 5 (2000), 86-99
VAN ANROOIJ (W.), Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes (Amsterdam 1990, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 1) 7, 81, 112
VAN DRIEL (J.M.), Meesters van het woord. Middelnederlandse schrijvers en hun kunst (Hilversum, 2012)
VAN EEGHEM (W.), Brusselse dichters. Derde reeks (Brussel, 1958) 27-29
WARNAR (G.), 'Dubbelster of tegenpolen? Boendale en Ruusbroec in de Middelnederlandse letterkunde van de veertiende eeuw', in: W. Androoij, et al. (eds.), Al t'Antwerpen in die stad: Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, 24) (Amsterdam, 2002) 31-44, 161-163
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Marit Gypen

Update:
2013-05-15 15:49:21